is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat toch in een hoekje dezer onmetelijke stad, die vier keer zoo groot was als Londen, voortging met de uitoefening van zijn godsdienst. De Joden leverden zelfs aan den machtigen vorst een invloedrijken raadsman in de persoon van den profeet Daniël. Met Balthazar, zoon van Nebukadnezar, stortten de muren van het oude Babel eindelijk in onder de wraakzuchtige aanvallen van Cyrus en moest Babyion zich voor verscheidene eeuwen onder het Perzische juk bukken. Tengevolge van deze reeks voorafgaande gebeurtenissen bestonden er, op het oogenblik dat Pythagoras er kwam, drie verschillende godsdiensten naast elkaar onder de priesterschap van Babyion: die van de oude Chaldeesche priesters, die van de overgebleven aanhangers der Perzische leer en die van de voornaamste Joodsche ballingen. Hieruit volgt, dat deze verschillende priesterschappen met elkander overeenkwamen ten opzichte van het esoterische element in hun godsdiensten ; ditzelfde zien wij in de rol van Daniël die, hoewel hij den God van Mozes beleed, toch een aanzienlijk ambt bekleedde onder Nebukadnezar, Balthazar en Cyrus.

Natuurlijk breidde Pythagoras zijn reeds zoo diep inzicht belangrijk uit door het bestudeeren dezer leerstellingen, godsdiensten en eerediensten, waarvan enkele Ingewijden de volledige kennis nog bezaten. Te Babyion zijnde, kon hij de kundigheden der Perzische wijzen, erfgenamen van Zoroaster, grondig onderzoeken. Want indien van de Egyptische priesters gezegd kon worden, dat zij alleen de universeele sleutels tot