is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn eersten meester Hermodamas in zijn laatste oogenblikken te kunnen bijstaan en zijn moeder Parthenis weer te vinden, de eenige die niet aan zijn terugkomst getwijfeld had. Want iedereen had den jongen waaghals, den zoon van den juwelier van Samos, dood gewaand. Doch zij had geen oogenblik getwijfeld aan de godspraak van Apollo. Zij begreep dat haar zoon, in het witte gewaad van Egyptisch priester, zich tot een verheven zending voorbereidde. Zij wist dat eens uit den tempel van Neith-Isis de weldoende Meester, de stralende Profeet zou te voorschijn treden, dien zij in het heilige bosch van Delphi in haar droom aanschouwd en dien de hiërofant van Adonaï haar onder de ceders van den Libanon beloofd had.

Nu voerde een lichte boot moeder en zoon over de azuurblauwe golven langs de Cycladen een nieuwe ballingschap te gemoet. Met al wat zij bezaten, ontvluchtten zij het verdrukte, verloren Samos en zetten koers naar Griekenland. Doch het waren niet de lauweren der Olympische spelen, noch de roem eens dichters, die den zoon van Parthenis aanlokten. Zijn taak was geheimzinniger en grootscher; namelijk: de in slaap verzonken ziel der Goden in de heiligdommen te doen ontwaken, kracht en invloed aan den tempel van Apollo weer te geven en ergens een school voor kennis en levenswijsheid te stichten, waaruit geen politici of Sophisten, maar ingewijde mannen en vrouwen zouden opstaan: ware moeders en edele helden!