is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de werelden, die zij omgeeft, vervormt, verfijnt of verdicht deze fluïde zich. Niet alleen belichaamt zij den geest en vergeestelijkt zij de stof, maar zij weerkaatst in haar bezield inwezen alle dingen, alle menschelijke wilsuitingen en gedachten als in een eeuwi-e weerspiegeling. De sterkte en de duur dezer beelden is evenredig aan de kracht, die ze voortbrengt. Waarlijk er is geen ander middel om suggestie of gedachtenoverbrenging op een afstand, dit wonderbaarlijk feit dat door de hedendaagsche wetenschap bevestigd en erkend wordt, te verklaren.J) Zoo trilt het verleden der werelden in vage beelden in het astrale licht, en de toekomst waart er rond belevendigd in de zielen, die het onvermijdelijk lot dwingt in het lichaam af te dalen. Dat is de beteekenis van den sluier van Isis en den mantel van Cybele, die alle wezens omhult.

Men ziet nu, dat de theosofische leerstelling betreffende het astrale licht in den grond dezelfde is als de geheime leerstelling van het Licht-Woord in de Oostersche en Grieksche godsdiensten. Men kan nu ook inzien op welke wijze deze leerstelling in verband staat met de zienerskunst. Het astrale licht vervult de plaats van middenstof bij alle voorkomende verschijnselen van visie en extase en verklaart ze. Het is tegelijk het voertuig, dat de gedachtengolven over-

»7* ji ^'e, verslag van de Vereeniging voor Physioloeische

Z e vooral hl^h ,V00rzi|'terschaP van den Heer Charcot, 1885. Zie vooral het belangrijke werk van den Heer Ochorowicz De la Suggestion mentale. Parys, 1887. - ue