is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de opsomming van deze feiten uit onzen tijd zullen wij trachtten in het kort de opeenvolgende psychische toestanden te beschrijven, van af gewone helderzienheid tot aan cataleptische extase toe.

Uit een groot aantal volkomen vastgestelde feiten vloeit voort, dat de toestand van helderziendheid een psychische toestand is tusschen slapen en waken in. In plaats van te verminderen, nemen de verstandelijke vermogens van den helderziende op verrassende wijze toe. Zijn geheugen is nauwkeuriger, zijn verbeelding levendiger, zijn verstand helderder. Ten slotte zien wij en dit is wel het voornaamste, dat zich een nieuw zintuig, geen stoffelijk, maar een geestelijk zintuig, ontwikkeld heeft. Niet alleen bereiken de gedachten van den magnetiseur hem, evenals het geval is bij gewone

deze kwesties wetenschappelijk behandeld zijn door twee betrouwbare personen:

lo. Letters on animal magnetism bij William Gregory. — Londen, 1850. - Gregory was professor in de scheikunde aan de universiteit te Edinburg. Zijn boek bevat een diepgaande studie van verschijnselen van dierlijk magnetisme, vanaf suggestie tot zien op een afstand en bepaalde helderziendheid toe langs wetenschappelijken weg en met uiterste nauwkeurigheid' verkregen op door hemzelf waargenomen sujetten.

,,2°". Di,e mystieken Erscheinungen der menschlichen Natur von Maximilian Perty. Leipzig, 1872. Perty was professor in de wijsbegeerte en geneeskunde aan de universiteit te Bern. Zyn boek geeft een onuitputtelijke lijst van alle occulte verschijnselen die eenige historische waarde hebben. Het zeer belangrijke' hoofdstuk over helderziendheid (Schlafuoachen) deel I. bevat twintig verhalen van vrouwelijke en vijf van mannelijke somnambules door de doktoren, die de personen behandeld hebben. Dat der helderziende vrouw Weiner, die door den schrijver zelf Gehandeld werd, is allermerkwaardigst. — Zie ook de verhandelingen over magnetisme door Dupotet, Deleuze en het uiterst belangrijke boek: Die Seherin von Prevorst door Justinus Kerner.