is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige somnambules onder de behandeling van den magnetiseur zich opgenomen voelen in steeds heerlijker lichtgolven, terwijl het ontwaken haar een onaangename terugkeer in de duisternis toeschijnt.

Suggestie, gedachtenlezen en helderziendheid op afstand zijn feiten, die reeds het onafhankelijk bestaan van de ziel bewijzen en ons boven het stoffelijk gebied van het heelal verheffen, zonder dit evenwel geheel te verlaten. Maar helderziendheid biedt oneindige verscheidenheid en een veel langere reeks verschillende trappen dan de waaktoestand. Naarmate men hooger stijgt, worden de verschijnselen zeldzamer en buitengewoner. Laten wij slechts de voornaamste trappen noemen. Retrospectie is een visioen van gebeurtenissen in het verleden, die in het astrale licht bewaard zijn en opnieuw belevendigd worden door de aantrekkings¬

wereld gebonden is? De toestand na den dood is dus meer werkelflk dan die op aarde. Want in dit leven verlamt het bijkomstige, dat zich in alles mengt, het wezenlijke. Schelling noemt eenvoudig het leven na den dood: helderziendheid. De geest, bevrijd van alles wat in het aardsch bestaan als bijkomstig moet beschouwd worden, wordt levendiger en sterker; het slechte wordt slechter, het goede beter.

Eenige jaren geleden heeft Charles Du Prei dezelfde stelling, gestaafd door een schat van feiten en opmerkingen, verdedigd in een mooi boek getiteld: Philosophie der Mystik. (1886) Hij gaat van dit feit uit: „Het bewustzijn van de Ikheid is niet evenredig aan het voorwerp, waarop het zich richt. Ziel en bewustzijn zijn twee ongelijke termen. Zij dekken elkaar niet, want zij hebben geen gelijke uitgestrektheid. De sfeer der ziel gaat veel verder dan die van het bewustzijn." - Er is dus in ons een sluimerende Ikheid. Deze sluimerende Ikheid, die zich in slaap en droom openbaart, is het ware Zelf. bovenaardsch on bovenzinnelijk, wiens bestaan ons aardsche Zelf, dat aan het lichaam gebonden is, voorafgaat. Het aardsche Zelf sterft; het hooger Zelf is onsterfelijk. Daarom heeft Paulus gezegd: — „Reeds op deze aarde wandelen wij in den hemel." —