is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

individuen. Zeer nuttig als richtsnoer bleef zij altijd uiterst twijfelachtig in toepassing. Slechts zeer hoogstaande geesten hebben er gebruik van weten te ma-

en. Pythagoras had haar in Egypte grondig bestudeerd. Doch in Griekenland beoefende men ze met minder volkomen en onnauwkeuriger gegevens. Helderziendheid en profetie daarentegen hadden een vrij hooge vlucht genomen.

Het is bekend dat de zienerskunst te Delphi uitgeoefend werd door tusschenkomst van jonge en oude vrouwen, 8 of pythonissen genaamd, die de passieve rol van helderziende somnambules vervulden. De priesters vertolkten, vertaalden en schikten deze dikwijls verwarde uitspraken volgens hun eigen kundigheden. De moderne geschiedschrijvers hebben in de instelling te Delphi niets anders gezien dan grof bijgeloof, waarvan sluwe kwakzalvers misbruik maakten. Maar behalve de Sansche wijsgeerige oudheid de voorzeggende kennis van het orakel te Delphi erkende, spreken ook verscheidene godspraken door Herodotus vermeld zooals die over Cresus en den slag bij Salamis, te harer gunste. Ongetwijfeld had deze kunst ook haar begin, bloeitijd en verval. Bedrog en omkooperij kwamen ten slotte in het spel, getuige koning Cleomenes, die de opperpriesteres van Delphi omkocht ten einde Demaratus van den troon testooten. Plutarchus heeft een verhandeling geschreven om de redenen op te sporen, die tot de uitsterving der orakels geleid hebben en die ontaarding werd door de gansche maatschappij der oudheid als een onheil beschouwd. Vóór