is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij deze sombere voorspellingen vertrok het gelaat van Theoclea en kreeg een uitdrukking van ontzettende angst. Zij liet zich op den grond vallen en met de armen om een zuil geslagen, met starenden blik in gedachten verzonken, geleek zij op de genius der Smart, weenend op het graf van Griekenland.

Maar, vervolgde Pythagoras, dit zijn geheimen, die men in het diepst der tempels moet begraven. De Ingewijde roept naar willekeur den dood aan of stoot hem terug. Door een magischen band te vormen door de kracht van hun wil kunnen de Ingewijden ook het leven der volkeren verlengen. Het hangt van u af het noodlottig oogenblik te vertragen, Griekenland op te heffen en er het woord van Apollo te doen stralen. De volkeren zijn wat de Goden van hen maken, maar de Goden openbaren zich slechts aan diegenen, die hen aanroepen. Wat is Apollo? Het Woord van den Eenen God, die zich eeuwig in de wereld openbaart. De waarheid is de ziel van God, het licht is zijn lichaam. Slechts de wijzen, de zieners en de profeten aanschouwen dit licht; de menschen zien slechts de afschaduwing ervan. De verheerlijkte geesten, die wij Helden en Halfgoden noemen, bewonen in menigte de onmetelijke sferen van dit licht. Dit is het werkelijke lichaam van Apollo, de Zon der Ingewijden en zonder haar stralen kan niets groots op aarde tot stand komen. Gelijk de magneet het ijzer aantrekt, zoo trekwij door onze gedachten, door onze gebeden en onze daden de goddelijke bezieling tot ons. Het is aan u om aan Griekenland het woord van Apollo over te