is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit plan werd geestdriftig door den Senaat van Croton aangenomen en na verloop van eenige jaren zag men even buiten de stad een gebouw met ruime portieken en mooie tuinen verrijzen. De bewoners van Croton noemden het den tempel der Muzen en werkelijk was er in het midden der gebouwen, dicht bij de eenvoudige woning van den Meester, een tempel aan deze godinnen gewijd.

Zóó ontstond de Pythagoreesche School, die tegelijkertijd een inrichting voor opvoeding, een academie voor wetenschappen en een kleine modelstad werd onder leiding van een grooten Ingewijde. Door theorie en praktijk, door vereeniging van alle wetenschappen en alle kunst kwam men langzamerhand tot die kennis der kennis, tot die wondervolle harmonie van ziel en verstand met het heelal, die de Pythagoreërs als het geheim van alle wijsbegeerte en godsdienst beschouwden. De Pythagoreesche School is voor ons van het hoogste gewicht, omdat zij de belangrijkste poging was tot inwijding ook van leeken. Als het ware de voorloopster van de synthese van Grieksche beschaving en Christelijke leer entte zij de vrucht vankennis op den boom des levens; zij kende die innerlijke en levende verwezenlijking der waarheid, die alleen in staat is diep geloof te geven. Kortstondige verwezenlijking wel is waar, maar hoogst belangrijk, daar zij de vruchtdragende kracht van het voorbeeld bezat. Laten wij om ons eenig denkbeeld te vormen met den neofiet de Pythagoreesche School binnentreden en stap voor stap zijn inwijding volgen.