is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen buiten en boven de dicht bevolkte stad. Zijn verheven rust trok de edele neigingen der jeugd aan, maar men kon niets zien van hetgeen binnen voorviel en men wist dat het niet gemakkelijk ging om toegelaten te worden. De tuinen, die tot de school van Pythagoras behoorden, waren slechts door een groene haag afgesloten en de hoofdingang stond den geheelen dag open. Maar op het voetstuk van het Hermesbeeld aan den ingang stond te lezen: Eskato Bébéloï. (Terug, oningewijden!) Een ieder eerbiedigde dit voorschrift der mysteriën.

Pythagoras was zeer moeilijk met het toelaten van nieuwe leerlingen, zeggende „dat alle hout niet geschikt was om er een Hermes van te maken". (J) De jongelieden, die tot de vereeniging wilden toetreden, moesten een proeftijd doormaken. Door hun ouders of een der meesters voorgesteld, stond men hun eerst toe in het Pythagoreesche gymnasium te komen, waar de neofieten zich aan de bij hun leeftijd passende spelen overgaven. De jongeling zag al dadelijk dat dit gymnasium in het geheel niet geleek op dat in de stad. Geen woest geschreeuw noch lawaaimakers, geen belachelijke bluf noch ijdel krachtsvertoon van' athleten in den dop, die elkaar uitdaagden en hun

spieren lieten zien, maar groepjes vriendelijke, beschaafde jonge menschen, die twee aan twee onder de por-

0 Met het hier in het Fransch gebruikte Mercurp" wnrritverm°edeli)k een mölpaai bedoeld en dit dutót op het de t«ds bustn tA v 86brUlk ,de ™Ö'Pa,en van een Hennes- (Mercurius) wSJtan voorz,en< d,e daarom ook wel „hermen" genoemd Weiden' (Noot v. d. Vert.)