is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen in de school, waarvan hij zulke slechte gedachten koesterde en waar de allereerste deugden vriendschap en achting voor de meesters moesten zijn. De uitgezette candidaat ging beschaamd heen en werd dikwijls een geduchte vijand van de Orde, zooals de machtige Cylon, die later het volk tegen de Pythagoreërs opzette en den ondergang der Oide teweeg bracht. Zij, die de aanvallen evenwel moedig doorstonden, die de uittartende woorden met juiste, geestige opmerkingen beantwoordden en verklaarden, dat zij bereid waren de proef honderd maal op nieuw te beginnen ten einde een zweem van wijsheid te verkrijgen, werden plechtig tot den eigenlijken leertijd toegelaten en ontvingen geestdriftige gelukwenschen van hun nieuwe medeleerlingen.

Eerste graad — Voorbereiding.

Leerlingschap en Leven der Pythagoreërs.

Nu begon eerst de leertijd, voorbereiding (paraskéiè) genaamd, die minstens twee jaren duurde en soms tot vijf jaar verlengd werd. De neofieten of Hoorders (akousikoï) waren gedurende de lessen, die zij kregen, aan de besliste bepaling van stilzwijgendheid gebonden. Zij hadden geen recht een bedenking in het midden te brengen, of het onderwijs van hunne meesters te bespreken. Zij moesten het eerbiedig aannemen en daarna lang overpeinzen. Om deze bepaling in den