is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verre schitterde, of wel in de onderaardsche gewelven van het heiligdom, waar naphtalampen, uit Egypte afkomstig, een gelijkmatig zacht schijnsel afwierpen. De ingewijde vrouwen woonden deze nachtelijke bijeenkomsten bij. Soms kwamen priesters of priesteressen uit Delphi of Eleusis de leeringen van den Meester bevestigen door een verhaal van hunne proefnemingen of een in helderzienden slaap gegeven openbaring.

De stoffelijke en de geestelijke ontwikkeling der wereld zijn twee omgekeerde bewegingen, doch die parallel loopen en met elkaar in verband staan op de geheele ladder van het bestaan. De eene verklaart de ander en tezamen beschouwd geven zij een verklaring der wereld. De stoffelijke ontwikkeling stelt de openbaring van God in de stof voor door de ziel der wereld, die op haar inwerkt. De geestelijke evolutie stelt de werking van het bewustzijn in de individueele Monaden voor en haar streven om door de reeks van levens heen zich te vereenigen met den goddelijken geest, waaruit zij zijn voortgekomen. Wanneer men het heelal van een stoffelijk of van een geestelijk standpunt beschouwt, ziet men niet twee verschillende dingen, maar bekijkt men de wereld vanuit de twee tegenstelde polen. Van een aardsch standpunt uit gezien, moet de rationeele verklaring der wereld beginnen bij de stoffelijke ontwikkeling, omdat zij die zijde naar ons toekeert, maar wanneer wij de werking van den universeelen Geest in de stof beschouwen en de ontwikkeling der individueele Monaden nagaan, voert de verklaring ons geleidelijk naar een geestelijk standpunt