is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch waarheen ?" Dit is het mysterie van Psyche, dat alle andere in zich sluit.

De cosmogonie der zichtbare wereld, sprak Pythagoras, heeft ons gevoerd tot de geschiedenis der aarde en deze — tot het geheim der menschelijke ziel. Daarmede raken wij aan het heilige der heiligen, aan het geheim aller geheimenissen. Indien het bewustzijn der ziel eenmaal ontwaakt is, wordt zij voor zichzelf het wonderlijkste schouwspel. Maar dit bewustzijn zelfs is slechts de lichtende oppervlakte van haar wezen, waarin zij verborgen, ondoorgrondelijke raadselen vermoedt. In haar ongekende diepte beschouwt de goddelijke Psyche met verrukten blik alle levens en alle werelden : verleden, heden en toekomst, in de Eeuwigheid samengevat. - „Ken uzelf en gij zult het goddelijk heelal kennen." — Dat is het geheim der wijze Ingewijden. Maar laten wij, voordat wij door deze nauwe poort in het onmetelijk, onzichtbaar heelal binnengaan, in ons het rechtstreeksch gezicht der gelouterde ziel opwekken en ons toerusten met de fakkel van het Verstand, de leer der verheven beginselen en der heilige Getallen.

Pythagoras kwam op deze wijze van de stoffelijke tot de geestelijke cosmogonie. Na de ontwikkeling der aarde leerde hij de evolutie der ziel door de werelden heen. Buiten de inwijding is deze leer bekend onder den naam van Zielsverhuizing. Over geen enkel gedeelte der occulte leer heeft men meer dwaalbegrippen verkocht dan over dit; het gevolg daarvan is dat de oude en de nieuwe letterkunde haar slechts kennen