is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit kinderachtige vermommingen. Zelfs Plato die van alle wijsgeeren het meest ertoe bijgedragen heeft om deze leer te verspreiden, heeft er slechts een wonderlijk, soms zelfs een belachelijk overzicht van gegeven, tenzij zijn voorzichtigheid of zijn geloften hem belet hebben alles te zeggen wat hij wist. Weinigen vermoedden heden, dat zij voor de Ingewijden een wetenschappelijk aanzicht heeft kunnen hebben, dat zij onbegrensde vergezichten heeft geopend en de ziel goddelijke vertroosting heeft gebracht. De leerstelling van het opwaartsstrevende leven der ziel door een reeks bestaanstoestanden is de gemeenschappelijke karaktertrek van alle esoterische overleveringen en de kroon der theosophie. Ik voeg erbij, dat zij voor ons van het hoogste belang is. Want de hedendaagsche mensch verwerpt met gelijke minachting de abstracte, vage onsterfelijkheid der wijsbegeerte als den kinderlijken hemel van den vroegsten godsdienst. En toch boezemen de dorheid en de volkomen vernietiging van het materialisme hem afkeer in. Onbewust verlangt hij naar de zekerheid eener onsterfelijkheid van het organisme, die tegelijkertijd beantwoordt aan de eischen van zijn verstand en de onafwijsbare behoeften zijner ziel. Overigens kan men begrijpen, waarom de Ingewijden der oude godsdiensten deze waarheden zoo geheim hebben gehouden, hoewel zij ze zeer goed kenden. Zij zijn in' staat onontwikkelde geesten geheel in de war te brengen, daar zij nauw samenhangen met de diepe mysteriën betreffende de geestelijke wording, de geslachten en de stoffelijke voortbrenging, waarvan het lot der