is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekking van gedachten en wil op een afstand invloed uit op personen, met wie hij door vriendschapsbanden verbonden is en laat hun in de verte zijn beeld verschijnen, alsof zijn astraal lichaam zich buiten zijn stoffelijk lichaam kon verplaatsen. Het verschijnen van stervenden of dooden aan hun vrienden wijst op een dergelijk verschijnsel. Doch de verschijning van een stervende of de ziel van een doode heeft in het algemeen plaats door een onbewust verlangen in den doodsstrijd of in den tweeden dood, terwijl de adept ze in gezonden toestand en met volledig bewustzijn te weeg brengt. Toch kan hij dit slechts gedurende zijn slaap en bijna altijd in lethargischen slaap. Bovendien gevoelt de adept zich als het ware omringd en beschermd door onzichtbare, verheven, stralende wezens, die hem hun kracht leenen en hem in zijn taak bijstaan.

Adepten zijn zeldzaam en nog zeldzamer degenen die

IppMSS?

ïjf dacht.en> dat Apollonius zjjn verstand had verlóren ■

van tot de Epheziërs getoond hadden " - Teven

tth ' Phi,ostrates, vertaald door Chassanj?

JriV ' a"'~e 3esicfti van Sicedenbcrrg.—Het andere leit heeft