is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nie omvatten. In werkelijkheid gelijkt de aarde op een schip en wij, die haar bewonen, op de reizigers uit verre landen, die geleidelijk op alle punten van den horizon uiteen gaan. De leer der reincarnatie geeft een verklaring overeenkomstig de eeuwige rechtvaardigheid en logica van de verschrikkelijkste rampen zoowel als van de meest benijde gelukzaligheid. De toestand van een idioot zal ons begrijpelijk voorkomen, als wij bedenken, dat zijn wezenloosheid, waarvan hij zich half bewust is en waaronder hij lijdt, de straf is voor een misdadig gebruik van zijn verstand in een ander leven. Alle schakeeringen van stoffelijk of moreel lijden, van geluk of ongeluk in oneindige verscheidenheid, zullen ons voorkomen als de natuurlijke, wijsgeordende uitkomsten van aandriften en daden, van misdrijven en deugden uit een lang verleden, want de ziel bewaart in haar geheime diepten al wat zij in haar verschillende bestaanstoestanden bijeenvergaard heeft. In verband met den tijd en de werkende invloeden komen de in vroegere levens gelegde grondslagen te voorschijn of verdwijnen; en het lot, d.w.z. de wezens, die het besturen, regelen den aard der wedergeboorte ten opzichte van den maatschappelijken stand, zoowel als ten opzichte van het karakter. Lysis geeft deze waarheid in zijn Gulden Verzen in gesluierde bewoordingen:

Waar van de smarten die God'iyke schikking den stervelingen toeweegt, gij ook uw deel zult verkrijgen, verdraag dat en kom niet in opstand.

Verre van het gevoel van broederschap en mensche-