is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn onderricht aantoonde, hoe de eeuwige Waarheid zich in de vereeniging van Man en Vrouw, in het huwelijk, openbaart. De schoone werking der heilige Getallen, die zij begrepen en in de Oneindigheid aanschouwd hadden, zouden zij nu in het hart zelf van het leven terugvinden, en de Godheid openbaarde zich aan hen in het groote mysterie der Geslachten en der Liefde.

De oudheid had een voorname waarheid begrepen, die door volgende eeuwen al te veel miskend is. Om haar taak van echtgenoote en moeder goed te vervullen, heeft de vrouw een bijzonder onderricht en een bijzondere inwijding noodig. Vandaar de zuiver vrouwelijke inwijding, d.w.z. alleen opengesteld voor vrouwen. In het Vedische tijdperk bestond zij in Indië, waar de vrouw priesteres aan het altaar van den huiselijken haard was. In Egypte dateert zij van de Mysteriën van Isis. Orpheus stelde ze in Griekenland in. Tot aan de verdwijning van het heidendom zien wij ze in aanzien in de Mysteriën van Dionysos zoowel als in de tempels van Juno, Diana, Minerva en Ceres. Zij bestond uit een zinnebeeldig ritueel, plechtigheden en nachtelijke feesten, vervolgens uit een bijzonder onderricht, gegeven door bejaarde priesteressen of den hoogepriester aangaande de meer intieme bijzonderheden van het huwelijksleven. Raadgevingen en regels werden gegeven betreffende de wederkeerige verhoudingen der geslachten en de tijden van jaar of maand, die gunstig waren voor gelukkige concepties. Men hechtte het grootste gewicht aan de