is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door het instellen van een afdeeling voor vrouwen in zijn School zuiverde en verbreidde Pythagoraa slechts, wat vóór hem bestond. De door hem ingewijde vrouwen ontvingen met het ritueel en de bepaalde voorschriften de verheven denkbeelden, die aan haar roeping ten grondslag liggen. Zoo gaf hij aan haar, die het waard waren, het bewustzijn van haar taak. Hij openbaarde haar de verheerlijking der liefde in het volmaakte huwelijk, dat het in elkaar opgaan is van twee zielen, in het middelpunt zelf van leven en waarheid. Is de man in zijn volle kracht niet de vertegenwoordiger van het scheppend beginsel en den scheppenden geest ? Is de vrouw in het volle bewustzijn van haar macht niet de verpersoonlijking van de natuur in al haar vormende kracht, in haar wonderbare, aardsche en goddelijke openbaringen? Welnu, wanneer deze twee wezens een volmaakte vereeniging tot stand brengen, van lichaam, ziel en geest, zullen zij te zamen een heelal in het klein uitmaken. Doch om in God te gelooven heeft de vrouw behoefte Hem in den man te zien leven; daarom moet de man ingewijd zijn. Hij alleen is in staat door zijn diepe kennis van het leven, door zijn scheppenden wil de vrouwenziel te ontginnen, haar naar het goddelijk ideaal te vervormen. En dit ideaal brengt de geliefde vrouw weder tot hem terug, grooter geworden door haar teedere gedachten, haar subtiele gewaarwordingen, haar goddelijke voorgevoelens. Zij zendt hem haar door geestdrift verheerlijkt beeld terug en dit wordt zijn ideaal. Want zij maakt dit ideaal tot werkelijk-