is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pythagoras twee zonen: Arimnestus en Telauges en een dochter : Damo. Telauges werd later de leermeester van Empedocles en droeg op hem de geheimen der leer over.

Het huiselijk leven van Pythagoras strekte tot waarachtig voorbeeld aan de geheele Orde. Men noemde zijn huis den tempel van Ceres en zijn School den tempel der Muzen. Bij de huiselijke en godsdienstige feesten leidde de moeder het koor der vrouwen, Damo dat der jonge meisjes. Damo was in elk opzicht haar vader en moeder waardig. Pythagoras had haar eenige geschriften toevertrouwd onder uitdrukkelijk verbod er met iemand, buiten de familie, over te spreken. Na de uiteendrijving der Pythagoreërs verviel Damo tot de diepste armoede. Men bood haar een belangrijke som voor het kostbare handschrift, doch getrouw aan den wil van haar vader bleef zij weigeren het over te geven.

Pythagoras bleef dertig jaren te Croton. In twintig jaar had deze buitengewone man zooveel invloed gekregen, dat zij die hem een Halfgod noemden, werkelijk niet schenen te overdrijven. Deze macht, zooals geen wijsgeer ooit uitgeoefend heeft, grensde aan het wonderbaarlijke. Zij strekte zich niet alleen uit over de School te Croton en haar vertakkingen in andere steden aan de Italiaansche kust, maar beheerschte ook den politieken toestand van al die kleine staten. Pythagoras was een hervormer in den waren zin van het woord. Croton, een kolonie der Achaeërs, had een aristocratisch bewind. De Raad der Duizend, uit de voornaamste