is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot karakter, die tooverkracht van ziel en verstand wekt deste vreeselijker jaloezie, deste feller haat op, naarmate zij onschendbaarder is. De heerschappij van Pythagoras had een kwart eeuw geduurd, de onvermoeide Adept had bijna den leeftijd van negentig jaar bereikt, toen de reactie kwam. Het vuur werd aangeblazen te Sybaris, de mededingster van Croton. Er had daar een volksoproer plaats, waarbij de aristocratische partij het onderspit moest delven. Vijfhonderd bannelingen vroegen een schuilplaats aan de inwoners van Croton, doch de Sybarieten gelastten hun uitlevering. Bevreesd voor den toorn van een vijandiggezinde stad, wilde de overheid van Croton hun verzoek inwilligen, toen Pythagoras tusschenbeide kwam. Op zijn aandringen weigerde men de ongelukkige smeekelingen aan hun onverzoenlijke vijanden uit te leveren. Na deze weigering verklaarde Sybaris aan Croton den oorlog. Doch het leger der Crotoniaten, aangevoerd door een leerling van Pythagoras, den beroemden athleet Milo, versloeg de Sybarieten volkomen. De ondergang van Sybaris was er het gevolg van. De stad werd ingenomen, geplunderd, totaal verwoest en de streek in een woestenij herschapen. Het is onmogelijk aan te nemen, dat Pythagoras een dergelijke wedervergelding heeft goedgekeurd. Zij was in strijd met zijn beginselen en met die van alle Ingewijden. Maar noch hij, noch Milo konden de ontketende hartstochten van het zegevierende leger, aangewakkerd door oude jaloezie en overprikkeld door een onrechtvaardigen aanval, beteugelen.