is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de voornaamste volksmenners voor zich te winnen en bereidde in deze bijeenkomsten een omwenteling voor, die beginnen moest met de verdrijving der Pythagoreërs. Te midden van een woelige menigte bestijgt Cylon de tribune en leest gestolen uittreksels voor uit het geheime boek van Pythagoras, getiteld: Het heilige Woord (hiéros logos). Men verdraait ze, legt ze verkeerd uit. Eenige sprekers trachten de „Broeders van de geheimhouding" die zelfs eerbied hebben voor dieren, te verdedigen. Een luid gelach is het antwoord. Cylon betreedt herhaaldelijk de tribune. Hij betoogt dat de godsdienstleer der Pythagoreërs de vrijheid bedreigt. — „En dat is zacht uitgedrukt, voegt de tribuun erbij. Wat is die Meester, die zoogenaamde Halfgod, wien men blindelings gehoorzaamt en die slechts een bevel heeft te geven, of al zijn broeders roepen terstond uit: de Meester heeft het gezegd! — anders dan de tiran van Croton en de ergste der tirannen, een occulte tiran? Waaruit bestaat die onverbreekbare vriendschap die alle leden der Pythagoreesche Hetaeria's verbindt, anders dan uit geringschatting en verachting van het volk? Zij hebben steeds het gezegde van Homerus bij de hand, dat de vorst de herder van zijn volk moet zijn. Zij zien dus in het volk niets anders dan een ellendige kudde! Zeker, het bestaan zelf van de Orde is een voortdurende samenzwering tegen de rechten van hot volk. Zoolang zij niet vernietigd is, zal er geen vrijheid in Croton bestaan!" — Een der leden der volksvergadering, gedreven door een gevoel van eerlijkheid, riep