is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders zal mijn schuld vereffenen." - Een jaar daarna zag een vreemdeling, die zich in dezelfde herberg ophield, die teekens en zeide tot den waard: — „Ik ben Pythagoreër; een mijner broeders is hier gestorven; zeg mij hoeveel ik u voor hem schuldig ben."— De Orde bleef twee honderd vijftig jaar bestaan ; wat de denkbeelden en de overleveringen van den Meester aangaat, zij zijn voort blijven leven tot in

onze dagen. —

De nieuw-levenbrengende invloed van Pythagoras op geheel Griekenland was verbazend. Hij deed zich onmerkbaar maar zeker gevoelen in de tempels, die hij bezocht had. Wij hebben gezien, hoe hij de zienerskunst te Delphi met nieuwe kracht bezielde, het gezag der priesters versterkte en door zijn kennis een voorbeeldige Pythia vormde. Dank zij deze innerlijke hervorming, die de geestdrift weder deed ontwaken in het hart der heiligdommen en de ziel der Ingewijden, werd Delphi meer dan ooit het geestelijk middelpunt van Griekenland. Duidelijk was dit merkbaar in de Medische oorlogen. Nauwelijks dertig jaren waren verloopen sinds den dood van Pythagoras, of de Aziatische storm, door den wijze van Samos voorspeld, barstte los op de kusten van Hellas. In dezen heldenstrijd van Europa tegen de Aziatische barbaren wordt Griekenland, dat het beeld is van vrijheid en beschaving, beschermd door de kennis en den geest van Apollo. Zijn van vaderlandsliefde en godsvrucht gloeiende adem brengt den groeienden naijver tusschen Sparta en Athene tot zwijgen. Hij bezielt mannen als Miltiades en Themistocles.