is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar beneden en verpletteren een groot aantal Perzen. (l)

Tegelijkertijd weerklinkt een ontzettend geraas uit den tempel van Minerva; vlammen stijgen uit den bodem onder de voeten der aanvallers omhoog. Voor deze wonderen wijken de ontstelde barbaren terug en hun geheele leger vlucht als in razernij. De God heeft zichzelf verdedigd.

Zouden die wonderen gebeurd, die overwinningen, die de menschheid zich als een eer aanrekent, behaald zijn, indien niet dertig jaren vroeger Pythagoras in het Delphische heiligdom verschenen was om het heilige vuur opnieuw te ontsteken ? Er bestaat alle reden tot twijfel.

Nog een enkel woord over den invloed van den Meester op de wijsbegeerte. Vóór hem had men aan den eenen kant physici, aan den anderen kant moralisten ; Pythagoras vatte moraal, wetenschap en godsdienst in een machtig geheel samen. Deze samenvatting is niets anders dan de esoterische leer, waarvan wij getracht hebben het volle licht in het hart der Pythagoreesche inwijding terug te vinden. De wijsgeer van

') „De sporen ervan zijn nog zichtbaar in de afgesloten plaats aan Minerva gewijd", — zegt Herodotus, VIII, 39. — De inval der Galliërs, die 200 jaar later plaats vond, werd op dergelijke wijze afgeslagen. Ook daar barst een onweder los, de bliksem treft de (lalliërs herhaaldelijk, de grond beeft onder hun voeten, zjj zien bovennatuurlijke verschijningen en de tempel van Apollo is behouden. Deze feiten schijnen aan te toonen, dat de priesters van Delphi de kennis van het cosmisch Vuur bezaten en electriciteit door occulte krachten konden besturen gelijk de Chaldeesche Wijzen. — Zie Amédée Thierry. — Histoire des Gaulois, I, 246.