is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Croton was niet de uitvinder, doch de verlichte regelaar van deze oer-waarheden langs wetenschappelijken weg. Wij hebben zijn stelsel uitgekozen als de gunstigste omlijsting voor de geheele uiteenzetting van de leer der Mysteriën en de ware Theosophie.

Zij die met ons den Meester volgden, zullen begrepen hebben, dat in het hart dezer leer de zon der Eene Waarheid schittert. Haar verschillende stralen doordringen alle wijsgeerige stelsels en godsdiensten, maar d££r is hun middelpunt. Wat is er noodig om dit te bereiken ? Waarnemingsvermogen en redeneering alleen zijn niet voldoende. Vóór alles is er intuïtie noodig. Pythagoras was een Adept, een Ingewijde van den eersten graad. Hij bezat het rechtstreeksch, geestelijk gezicht, den sleutel tot occulte kennis en tot de geestelijke wereld. Hij putte zijn wijsheid uit de bron zelf der Waarheid. En daar hij aan deze bovenzinnelijke vermogens van zijn verstandelijke, vergeestelijkte ziel het nauwkeurig waarnemingsvermogen der stoffelijke natuur en de meesterlijke rangschikking der ideeën in zijn hooger denkvermogen paarde,... was niemand beter geschikt dan hij om het gebouw der kennis van den Cosmos op te trekken.

In waarheid werd dit gebouw nooit verwoest. Plato, die aan Pythagoras zijn geheele metaphysica ontleende, bezat er een volledige voorstelling van, hoewel hij die minder streng en juist heeft weergegeven. De Alexandrynsche School bewoonde de bovenste verdiepingen. De moderne wetenschap heeft de verdieping gelijkvloers in bezit genomen en de fundamenten versterkt. Tallooze

'15