is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Morgen heeft de adem van den wellust de vrouw bezoedeld! Laten we dus zelf genieten en niet op voorwaarde dat onze naneven dit zullen doen. Laten we egoïstisch zijn! onze naneven zullen het insgelijks zijn en de weidenkenden onder hen zullen het ons

niet euvel duiden.

Het mag een vreemd verschijnsel heeten dat Baudelaire bij ons te lande een onbekende is. De Nederlanders, welke eene bladzijde van hem gelezen hebben, zijn zeldzaam; ook weet men van zijne persoonlijkheid zeer weinig af. Zoo ook in het buitenland, b.v. Duitschland, waar anders zoo scherpzinnige critici geen oog hebben gehad voor die bron, welke heden reeds tot stroom aangewassen, eenige nevenrivieren in zich heelt opgenomen om zijn loop door eene schilderachtige landstreek tusschen eene weelderige vegetatie verder te zetten. De wateren van den stroom Baudelaire zijn in de geographie der letterkunde tot nog toe weinig bezocht en alleen eene kleine keurbende van dichterlijke toeristen waren in staat, hunne capricieuse kronkelingen te volgen en van dezen tocht eene blijvende en vruchtbare herinnering meê te brengen, t Is daarom dat we den lezer uitnoodigen plaats te nemen in een roeibootje om die nog maagdelijke boorden te gaan bezichtigen.

Als eene zilveren slang, want zij heeft iets satanisch, iets van een slangenaard, slingert zich de dichtkunst van Baudelaire door bloemen en planten, welke den toerist aanvankelijk bedwelmen, zoodat zijn oogen