is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Zeedijk en de oude stadsgedeelten der Burgwallen, ging den artiest de wereld geheel nieuw open en ontdekte hij den kleurenrijkdom dier Amsterdamsche huizen, die zooveel merkwaardigs hebben zien passeeren voor hunne glazen en wier muren zooveel hebben omsloten. Als oude boomstronken naar alle zijden vergroeid en gewrongen, zijn die woningen geworden en gegroeid in lief en leed. De rijke en vermaarde kooplieden der zeventiende en achttiende eeuwen hebben plaats gemaakt voor een geheel ander soort menschen. Allerlei slag van meiden en kerels huizen op het oogenblik in de vertrekken der deftige burgers van vroeger tijd en zang en spel van de harmonica klinkt nu op den drempel der deuren, waar vroeger de breede kop van een groothandelaar den rook zijner pijp opblies in de tevredenheid over de opgestapelde tonnen gouds.

Maar al is de rijkdom uitgetogen, de schoonheid is er gebleven. De lichteffecten in de duistere spelonken van den dans, het stofferig waaien der gouden glanzen, de breed-roode handen en de hangende roode lippen der dansende meiden, het vliegen hunner rokken in den wervelenden draai, zij zijn schoon, al is het op eene andere manier en even belangrijk als een zonsondergang. Er is beweging en schittering in die vensters met hunne fonkelende flesschen en het rumoert en zingt en neuriet om u heen, waarbij de geluiden tot eene zonderlinge harmonie te zamen vlieten. Er zijn dorpen en steden, waarin de bevolking dof en zonder leven is en in hunne gezichten is even weinig moois te lezen als