is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verschuilen, ten minste diens meening te deelen in hoofdzaak.

Tot heden hebben velen deze meening niet openlijk durven uitspreken; men is bevreesd voor achterlijk en dom gehouden te worden en men zit vier uur achter elkander in den schouwburg, omdat men vast gelooft dat daar de hoogste kunst wordt geboden. Men gelooft doch begrijpt niet. De wil der menigte is steeds goed geweest maar tegen de natuur is op den duur den strijd niet vol te houden.

Zoo zal ook eensdaags de menschelijke natuur over deze muziek triompheeren. Het valt niet te ontkennen, dat Wagner krachtiger talent heeft bezeten dan alle zijn musiceerende tijdgenoten. Maar allen die het wel meenen met de kunst en haar willen in stand houden, zijn verplicht de handen in een te slaan om diens verderfelijke theorien te helpen bestrijden. Zij zullen daardoor de souvereiniteit van den klank en het rhythme, zoowel als die van het woord helpen in stand houden. Wat Wagner heeft gewild, berust trouwens op eene miskenning der natuur van den mensch, die op hetzelfde oogenblik slechts genot kon hebben van één ding. Er is een rhythme van den klank en een van den geest of liever gezegd van het woord. Non bis in idem is een oud gezegde en die regel geldt ook hier. De waarheid is zoo eenvoudig als het licht van den dag, maar de eenvoudigste waarheden worden zelden begrepen; men ziet als het ware er door heen, maar ziet ze zelve niet. Daarom zullen ook alle weidenkenden,