is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gevel van dit merkwaardig gebouw, dat getuige is geweest van Vlaanderens grooten tijd, is behoorlijk gerestaureerd, opgepoetst en bedorven door al te ijverige vrienden van het verleden. De mensch, waar hij wil ingrijpen in het werk der natuur, verknoeit meestal meer dan hij goed maakt, wanneer hij de handen slaat aan datgene, wat de groote meesteresse met moeite heeft gewrocht. De geschiedenis der hagels en stormen, van den zonneschijn, van lust en menschenleven van glorie en angst, zij staan opgeteekend in de geschiedboeken der muren en gevels. De golven des tijds hebben zwaar gebeukt tegen de steen en van Damme en tot op eenige stukken zijn de wallen door hen weggespoeld.

Deze stukken van oude vestingwerken dienen nu als aardappelkelders en het spichtige gras der door den oorlog gegeeselde wallen fluistert vreedzaam in de eenzame winden.

Eenmaal wemelden hier de landen van menschen en de zeilen der schepen waren ontelbaar op de naburige wateren. Zware vestingen bedekten den grond en beschermden eene grootwillende bevolking. Hoecke

O O

was een welvarende plaats, maar van die tijden is daar niets meer te zien dan een paar grafsteenen in het voorportaal van de kerk; de letters en figuren zijn bijna geheel weggesleten door de voeten der menschen, waarvan geslacht op geslacht gegaan is, gekomen, gegaan.

Ook het verderop liggende Sluis is een stad, die afneemt met den dag. De families der rijken zijn bijna allen uitgestorven en de laatste afstammelingen van ge-