is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is waar, dat onze litteratuur met Perk begint. Ik ben een van de weinigen, die Perk niet zoo hoog stellen als Kloos hem zelf verhief."

„De Fransche litteratuur is de litteratuur van den schijn en enkel van den schijn, schitterend van virtuositeit, leeg van wijding."

Zoo wordt er gesproken van de Fransche Ietteren, die toch sinds Karei den Groote bijna zonder tusschenpoozen de Europeesche hebben beheerscht tot op den huidigen dag, zoodat de oude Bismarck zelf bijna geen andere dan Fransche boeken las. Dit laatste beteekent nu nog wel niet veel, maar met dien schijn hebben de Galliërs toch maar den toon aangegeven, en het is toch een soort overwinning, dien stok-Germaan en man van actie te doen lezen. Als men den Heer Borel moest gelooven, zou de Nederlandsche letterkunst het hoogste hebben bereikt. Ik kan daarin niet met hem meegaan, hoe gaarne ik het voor Holland zou wenschen. Wij hebben nu wel eene heel goede litte-

* O

raire kunst, wier stijl hoofdzakelijk door van Deyssel is aangegeven, maar Vondel is nog niet herrezen. Er is geen enkel voorbeeld in de geschiedenis der volkeren aan te wijzen, waarbij een groote letterkunde niet heeft moeten voortspruiten uit politieke grootheid. Het bloeitijdperk der Duitsche letteren spreekt deze bewering niet tegen. Een machtig streven bij eene natie staat gelijk met de feitelijke politieke grootheid. Wij zien alleen wat naast en bij ons is, en ons dunkt dat