is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkingen van schoonheid en kunst met toepassing van oordeel op de moderne vertegenwoordigers van de kunst, was de nieuwsgierigheid niet weinig gestegen. Want hij en Ruskin, Nietzsche en Ibsen zijn op het oogenblikde vier groote profeten der moderne gedachtenwereld, klein misschien, wanneer men hen vergelijkt met mannen van grootere tijden, maar toch in onze kleine tijden groot.

Ware grootheid van een mensch, wat is dat? Grootheid in den zin waarin wij ze thans beschouwen in de somtijds willekeurig en grillig afgemeten of, liever gezegd, aangewezen periode van den een of anderen mensch. Genie en aanleg zijn vaak bij twee menschen gelijk, en toch zal de eene een groot man worden, terwijl de andere steeds onbekend zal blijven.

Menig gedicht van een obscuur dichter en menige bladzijde van een onbekend schrijver zijn even schoon

als een gedicht van Goethe of een brok van Bossuet.

* *

*

Tolstoï begint met het opsommen der definities van kunst. Blijkens deze hebben de wijsgeeren veel gedacht, maar als men zegt, dat het niemand gelukt is het begrip te bepalen, zou men volgens eenigen de waarheid nog niet hebben. Ieder geeft aan wat hij onder kunst verstaat, en onder dezen, welke getracht hebben het begrip te bepalen, zijn er ongetwijfeld velen, welke er in zijn geslaagd het begrip voor henzelven te bepalen; anderen hebben slechts ten halve uitgedrukt, wat zij