is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwarren, Shakespeare in het begin van zijn Macbeth zeggen: leelijk is schoon en schoon is leelijk. Wat beteekenen die woorden? Wij weten het niet, maar wij kunnen er een beteekenis aan geven, zooals alles tot teeken kan worden. Want een teeken hangt weer af van den wil, die willekeurig is.

Volgens Bergmann is 't onmogelijk, objectief te bepalen wat schoonheid is. Schoonheid wordt alleen subjectief waargenomen en daarom is het de taak der aesthetica te bepalen, wat aangenaam aandoet. Zoo zegt hij.

De Franschman Lévêque beweert, dat schoonheid iets onzichtbaars is achter de natuur — een kracht of geest, die zich openbaart in geordende geestkracht.

Volgens mijn bescheiden meening wordt er hier een tipje van den sluier der waarheid opgelicht.

Een ander Franschman zegt: ,, la beauté la plus divine et principalement la plus parfaite contient le secret du monde."

Bij zulke woorden schijnt alles weer volkomen duister om ons heen te worden.

Naar Véron is kunst de openbaring van een emotie, die uitwendig wordt vertolkt door eene combinatie van lijnen, vormen, kleuren of door eene opeenvolging van bewegingen, klanken of woorden, die aan zekeren rhythmus onderworpen worden. Tolstoï ziet veel goeds in deze woorden en zeer zeker terecht.

Zeer dom lijkt nu de volgende uitspraak van den Engelschman Grant Allen: verschillende waardeeringen