is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch en den anderen. Het is dus niet te verwonderen, dat hij de overbrenging der gevoelens eischt van den een op den anderen. De mensch bestaat volgens hem alleen als sociaal wezen. Zonder gemeenschap met den anderen mensch zijn er geen gedachten zelfs en gaat de mensch te gronde.

Volgens mijne meening moet men aldus redeneeren:

De gedachtenwereld is één en dat is een troost voor hem, die den moed zou willen laten zinken en betwijfelen, dat er ooit een waarheid te vinden zou zijn. Daarom heeft ook niet iedereen gelijk en bestaat niet het recht der individueele waarheid en is de meening van Jules Martin in zijn boek La Démonstration philosophique, dat er noch dwaling, noch waarheid is, maar alleen verschillende geestestoestanden, eene dwaling, Zijne opinie is slechts waarheid als deel, maar ten opzichte der gedachtenwereld in haar geheel is dit eene dwaling. Want de deelen zijn ondergeschikt in hunne beweging aan de beweging van het geheel. Het geheel alleen heeft recht van bestaan en is het einddoel, waarnaar de mensch verplicht is te trachten uit de noodwendigheid van zijn bestaan. Vandaar is het socialisme, dat het groote verschijnsel is der laatste vijf en twintig jaren, eene verklaarbare beweging. Het socialisme, dat vroeger zich niet kon ontwikkelen wegens de gebrekkige middelen van verkeer. En zoo is volgens Tolstoï kunst eenvoudig een middel van verkeer, zij het dan niet materieel dan tenminste spiritueel.

De definitie van Zola: L'art c'est la nature vue a