is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig mogelijk tot de eenheid te geraken ? En deze vraag doet zich niet alléén voor ten opzichte der naties maar ook in de innerlijke politiek van 'een enkel land, waar vooral de socialistische en meer modern politieke partijen tot de groote eenheid hand in hand werken.

Onoplosbare vraag!

Want eene schitterende individualiteit heeft hare voordeden en een krachtig geheel insgelijks.

De vraag zal zijn: Waar is de vijand ? Zoo de som der individueele vijandelijkheden grooter is dan die van de macht daarbuiten dan ligt de vijand in het individu, zoo niet, dan moeten we verder zoeken.

Maar dit zijn wijsgeerige raadsels waarvan de oplossing ons tot ellenlange bespiegelingen zou voeren en ons voor het oogenblik afleiden van 's heeren Scharten welgemeende bladzijden. Deze zijn breedsprakig en er ontbreekt aan de zwaarte van rede en woordenlast. Hij spreekt van den „wijdglanzenden hemel, van weerspiegelingen en Eeuwigheden in Schoonheid, van bergtoppen en morgenzon „en", zegt hij: „beneden de „wuivende luchten der melodie, de goudgroen opstaande „hemelen des woords en de zonvolle aarde der in wemeling „van kleinen licht-dronkenen, ligt log en dof-valsch in „diepste mijnschachten der menschelijke denkingen: „het nationaliteitsgevoel".

Dan komt in de voorstelling des heeren Scharten in den grauwen morgennevel een man over den wijden zwart-vochtigen akker, eene spade in zijne breede hand, hij staart naar het oosten naar de bleeke strepen van