is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. ALETRINO EN EDW. B. KOSTER.

e vulgarizator der onbewezen theorieën van Lombroso in Nederland, die een verdienstelijk letterkundige is, heeft weer een nieuwen bundel doen verschijnen. Nu is het veel menschen ingeboren iets anders of meer te willen dan zij kun¬

nen, en zoo meen ik bij den heer Aletrino meer artistieken dan wetenschappelijken aanleg te vinden, alhoewel hij zich op dezen laatsten niet weinig laat voorstaan en hij zich zelfs als privaat-docent in de crimineele anthropologie heeft gevestigd. Ik zal dan ook niets nieuws vertellen, wanneer ik zeg, dat de heer Aletrino een zeer achtenswaardig schrijver isv maar ik zou te veel beweren indien ik van hem zeide, dat men steeds gaarne naar zijne boeken grijpt, wanneer men ze voor het grijpen heeft. Want van bladzijde tot bladzijde heerscht steeds dezelfde toon, slechts eene donkergrijze kleur vertoont zich voor uw geestesoog. Alle door hem verhaalde feiten, in plaats van scherp voor uwe intelligentie opspringende, verliezen hunne