is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bal-spel, thee-partijen, watertochtjes, dans-avondjes — alles wat een Engelsch meisje van onzen tijd gelukkig maken kan.

En toch als ik aan haar speelsche maniertjes dacht, haar lieve, jonge lenige leden, haar welig, grof blond haar, dat ze soms met beide handen naar achter streek, — dan welden mij uit pure meewarigheid de tranen in de oogen.

Zie, lezer, het is toch maar goed dat er van die groote vriendschappen vooreerst niets komt. Het leidt maar af. Men zou denken dat liefde de intellectueele gemeenschap der geesten bedoelt. Maar dat is larie. Welk een intellectueele reus moest men zijn om Goethe of Dante een waardige vriendschap te bieden! Maar Gemma Donati en Cristiane Vulpius waren hun portuur, hun gelijken in macht, waarvoor ze wilden buigen en zich vernederen. Elke lieve vrouw verbergt een levensgeheim dat opweegt tegen de wijsheid van den grootsten man, en waarvoor hij al zijn schatten in ruil wil geven, en 't nog te weinig acht.

Laten wij geduldig zijn, lieve lezer, en geleidelijk voortgaan. Mijn liefdetijd is voorbij, en nog is mij de zaak even raadselachtig als ooit. Maar 't is één arbeid waaraan wij allen werken, en ik zeg dat eerst de liefde van man en vrouw beter moet geordend en begrepen worden, eer wij aan de vriendschap toe zijn.