is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van libido sexualis. Maar ik maak er u opmerkzaam op, lieve lezer, dat al zijn er zeer brave en edele menschen onder de geneesheeren, elke geneesheer in onzen tijd, zonder uitzondering, in zoover hij een geneesheer moet heeten, ook tevens een filister is. Met hun verklaringen en hun fraaie woorden, voor dingen die boven hun bevatting gaan, omdat hun wetenschap nog ondichterlijk en onwijsgeerig is, zijn wij in 't geheel niet gebaat.

En hoe vermocht een dezer hedendaagsche wijzen mij redelijk te verklaren dat in een edel en hoog menschelijk type, zooals ik mijzelven, zeker niet zonder eenig recht, durfde noemen, te samen ging de zeer krachtige werking eener aan alle dieren gemeene drift, en tegelijk een overmatige gevoeligheid voor haar onedel karakter? Ware die drift schoon en goed en in geenen deele onedel, vanwaar dan mijn weerzin? — ware zij werkelijk laag en onwaardig, vanwaar dan haar zoo impertinente en overmachtige aanwezigheid in een verfijnde en hoog-ontwikkelde onder de menschen ?

En wie hier van uitzondering en zeldzaam natuurspel zou willen spreken, zou men hem niet onmiddellijk den mond snoeren met een reeks namen allen blinkende in de geschiedenis der menschheid? Kennen wij niet van Sophocles een veelbeteekende,