is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aangemoedigd te worden. Mij tenminste is de liefhebberij duur te staan gekomen en heeft mij door tobben, worstelingen, zelfkwelling, zelfverwijt en aanhoudende zorg, de beste jaren en de schoonste aandoeningen mijns levens vergald.

En als ik nu, per slot van rekening, nog maar afdoende raad wist, lieve lezer! — maar waarlijk! moest ik van meet af weer beginnen, ik zou nog niet weten hoe beter te handelen. Ik zou zeker nooit meer beloften doen — maar wat ik eenmaal onrein en onwaardig noemde, noem ik nog zoo. En dat ik er toch door mijn eigen aard met mijn neus ingewreven werd, als een weerspannige kat, acht ik nog even smadelijk, en onrechtvaardig. Maar hoe ik 't had kunnen voorkomen weet ik nog niet, want ik heb gestreden als een held, en ik was toch een der zwaksten niet, ja sterker dan de groote meerderheid.

Maar dit weet ik, dat ik bij al die zorg de wroeging niet nog een plaats in mijn huis zou gunnen, en ik raad u, lieve lezer, dien gast onverbiddelijk uit uw deur te werpen. Ik zou zeker even weerspannig blijven en onverzoenlijk tegen 't vuile en onwaardige, — maar als er zondebesef en schuldgevoel te dragen valt, dan weet ik nu wie er rechtens geneigd en willig is dien last voor ons, arme tobbers, mee te dragen en te verlichten.