is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het samenstel der maatschappij, de voorschriften der conventie zijn bovendien zoo ongeschikt om den strijd te verlichten, omdat samenleving en zedewet zoo weinig begrip toonen van den waren aard onzer moeielijkheden. Daar waar ik hoegenaamd geen gevaar bespeurde waren sterke muren van strenge conventie, en daar waar ik zeker wist te zullen bezwijken daar had de wereld geen verweer.

Met een van Emmy's vriendinnen of een andere onbedorven vrouw of meisje, hoe mooi en aantrekkelijk ook, had men mij zonder gevaar op reis kunnen sturen en zonder getuigen dagen en weken te samen kunnen latert en geen zweem van verliefdheid of onreine gedachte zou in mij opkomen. Met Emmy zelf was haar argeloosheid en mijn eigen schroom en eerbied beter beveiliging dan alle zedewetten. Maar zoodra ik in een vrouw, mij totaal vreemd en onverschillig, leelijk zelfs en afstootend, die eigenaardige zwakheid opmerkte, meestal met goedhartigheid gepaard, die op bijna onmerkbare wijze aanduidt dat de schei-wand der preutschheid bij mijn eerste poging zou vallen, dan voelde ik mij, ondanks alle conventioneele belemmeringen, reeds van begin af verloren,

Ik trachtte mij soms vruchteloos voor te stellen hoe leelijk een vrouw wel zou moeten zijn om mij haar avances met steenen koelheid te doen afwijzen. Elke