is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Shelley, Byron, Hugo... ei! waren ze niet hovelingen van koning Demos?

Ik ben geen vijand van koning Demos, en ik weet dat zijn wereldrijk aanstaande is. Moge hij alle koningen vervangen en regeeren tot Koning Christus alleen onder menschen heerscht. Ik wensch hem voorspoed en glorie, zooals Diogenes het, naar ik denk, aan Alexander heeft toegewenscht. Maar om zijn hoveling te zijn, daartoe ontbrak mij altijd de noodige zelfverloochening, en om tegen hem te rebelleeren, zooals vriend Nietsche, daarvoor had ik toch weer te veel begrip van zijn macht en waarde. Zoodat ik, onmachtig om een vorst, en onwillig om een hoveling te zijn, in dit vergeten hoekje ben gedrongen. En hier moet ik nu, voor lijf- en zielsbehoud, toch wel acteur zijn en den filister-rol spelen, het zij dan vicoactus en niet om menschelijken bijval. Terwijl ik niettemin als geringe slaaf door mijn stille geesteswerkzaamheid in mijn ketenen de hoogste vrijheid handhaaf, den koning Demos het gebrekkige en vergankelijke van zijn macht aanzeg, daar hij zelfs niet zonder tirannen hulp ten troon zal stijgen, en door een nog machtiger en rechtvaardigen Heer zal worden verjaagd. En ook voor dien Heer ben ik nog een kritisch en bedilziek onderdaan, maar ik denk dat dezulken Hem 't liefst zijn.