is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgeven. Al mijn schande en vernedering kwam mij te binnen en dreigde in een stroom van tranen los te komen. Te biechten wenschte ik, al het leelijke en vuile uit mijn ziel te openbaren, opdat zij het door haar macht zou verreinen.

De vrouw in haar laatsten levenstijd, wanneer 't moederschap haar ontgaat, kan, als zij haar nieuwen staat wel begrijpt en met wijsheid draagt, een nieuw menschelijk wezen worden, met hooger waardigheid bekleed. De man blijft tot in hooge jaren nog 't mannetje en de minnaar. De vrouw wordt tot anderen, geslachtloozen staat gewezen, en vervult een nieuwe rol van niet minder groot gewicht. Zoo begreep ik het, toen ik mijn moeder zag, en ik verstond nu waarom sommige volken zoozeer de macht van priesteressen en sibyllen eerbiedigden of die van heksen vreesden. Ik voelde den invloed eener onbekende werking, eener natuurlijke wijding, die vergeven kon, reinigen, zegenen, ontzondigen en voorspellen, geheel naar priesterlijk prerogatief, maar krachtiger hier waar God en natuur het aangaf, dan waar menschelijke autoriteit het officieel en formeel verleende.

Zeker zou ik, naar mijnen impulsieven aard, bij die eerste samenkomst reeds tot een volledige biecht gekomen zijn, als ik niet spoedig gezien had dat er nog iemand anders in 't vertrek was. Een oogenbli'k