is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geknechte landgenooten om een redder, hen als koning, als Christus, aanwees den nieuwen mensch, den zachtmoedige, den Chrestus, waarvan het gansche menschgeslacht zich zwanger voelde.

Niemand moet de goddelijke werkelijkheid die zooveel millioenen Christus hebben genoemd, inniger gekend en duidelijker levend in zich gevoeld hebben, dan hij, toen hij uit zijn veroverd en verwoest vaderland naar Alexandrie gevlucht, de machtige tragische heldenfiguur schiep en den naam koos, die zooveel eeuwen lang als verpersoonlijking en benaming dier zelfde werkelijkheid door het inenschdom zou worden aanvaard.

Maar zwaar reken ik het hem toe dat hij met joodsche vreesachtigheid, zijn persoon heeft onttrokken aan den strijd waarin hij zijn held liet ondergaan, en geduld of zelfs misschien gewild heeft dat men zijn edel en echt kunstwerk maakte tot een valsch stuk historie. Wat het arme, lijdende en verblinde menschdoni had kunnen verheugen en stichten als een heerlijk kunstgewrocht, zooals het boek Hiob, of de Ilias, of Prometheus Vinctus,. of de Athene van het Parthenon, of de Zeus van Olympia, toonend hoe de mensch in de schepping van den kunstenaar het hoogst boven eigen kleinheid en gebrekkigheid uitgaat, hoe het genie in fictie de hoogste volmaaktheid schept zooals