is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praal-gebouwen in confectie-stijl, met zijn geblaseerd air van aristocratische kalmte en voornaamheid te midden van de woelige, burgerlijke, ongegeneerde, maar intens-levende Amerikaansche wereld — eindelijk in het kleine, nette, popperige den Haag, dat men zoo moeielijk voor echt kan houden, waar de goede Hollanders wereldstadje spelen, en waar zelfs de diplomatenwereld zulk een bijna komisch aanzien van een zeer chic en goed-bezet liefhebberij-tooneel verkrijgt.

Ik zou dit leven niet gelijkmoedig hebben gedragen zonder den steun mijner nachtelijke ervaringen, zonder het gedurig vervuld zijn van het wonder dat mij telkens en telkens weer gebeurde, zonder het herdenken hoe ik Emmy het laatste had gezien en gehoord, zonder het uitkijken naar haar wederkomst, en het overwegen wat ik zou zeggen en doen en wat ik de volgende maal van haar zou bemerken.

Ik verwaarloosde mijn dagelijksch werk daarom niet, integendeel ik deed het alleen daarom met frischheid en volharding. Maar hoe anderen het blijmoedig konden volhouden begreep ik niet — tenzij het onbeteekenende menschen waren, geheel beheerscht door de macht van vormelijken godsdienst en conventioneel patriotisme. En ik moet ook erkennen dat de meest ontwikkelden en zelfstandigen mijner confraters hun taak niet zonder bittere zelfbespotting en een soort zwaarmoedig epi~