is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als spijtig dat hun meerder waardigheid hun deze vrijheid van uiting ontzegt. In die kringen ontviel mij ook wel menig scherp woord over den bouw der volkswelvaart, overal nog gegrondvest op de ontbering der zwakkeren, en ook over de machtigen op aarde met wie ik verkeerde, en die toch vaak zoo verlegen en onnoozel waren als ze iets moesten zeggen over het hoogste menschengoed, over wijsheid, kunst en schoonheid. En uit vage begripsverwarring, kenmerkend voor den chaos hunner ideeën, noemden ze mij daar «de Roode Graaf» of ook wel de «Christen-diplomaat.»

Maar niets kon mijn overtuiging verzwakken, dat de chaos bezig is zich te ordenen, aanvankelijk blindweg, met een wreede onverschilligheid voor lijden, gedreven door ondoorvorschte aandrift — maar allengskens met meer besef, meer inzicht, meer beleid, — naarmate hooger wijsheid zich langzamerhand paren gaat aan wijder dadelijke macht.

Het was mij duidelijk dat zoo er ooit een tijd in de menschelijke historie is geweest waarin gewacht wordt op een held, een messias, een verlosser, dan is het de onze. Geen dwazer meening dan deze dat er thans geen plaats zou zijn voor een profeet. Maar hij moet niet zijn een boetpredikend moralist, niet een bespiegelend systeem-bouwer, niet een man van klachten en vermaningen, maar een dichter metter daad.