is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijper dan de Fransche revolutie was voor de komst van een organiseerend en suggestief-machtig veldheer en heerscher als Napoleon, is onze tijd voor de komst van den wijzen hooggezinden bestierder, die gebruik maakt van het groeps-verband, de kudde-geest, thans zooveel sterker en compacter dan ooit.

Ik wist ook welke eigenschappen en bekwaamheden die Held zal moeten hebben. De tijd der groote veldheeren is voorbij, de bruute macht van 't geweld is niet meer noodig tot stichten, enkel tot behouden. Het commercieele verband overdekt het gansche wereldterrein en gedoogt den oorlog niet meer dan als ondergeschikte hulp. De eer van den soldaat wordt die van den politie-dienaar, den rustbewaarder.

Maar de vermogens van den veldheer, de organiseerende, beheerschende, verantwoordelijkheid-dragende, die blijven even noodig.

De Messias van onzen tijd moet zijn de held-organisator, de orde-brengende in de verwarde bedrijvigheid, in de halfbewuste .actie onzer samenleving. En zooals het in den tijd der veldheeren alleen de dichter-veldheeren waren, de groote droomers van een wereldrijk, zooals Alexander, Cesar en Napoleon, die uitblonken door alle eeuwen als helden en genieën, zoo zal het in onzen tijd de dichter-organisator zijn, de droomer van een wereldmaatschap, die nog