is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld in dezelfde verhouding als vroeger. En dit is een opmerkelijke bizonderheid dat Lucia mij verzekerde hoeveel rustiger haar droomen waren sinds ik niet meer met haar op één kamer sliep. De wilde paarden die haar in den laatsten tijd meer dan ooit in den droom hadden beangstigd, bleven nu weg. Ik acht dit opmerkelijk, omdat het schijnt te toonen hoe lichamelijke nabijheid ook bij bovenzinnelijke werkingen van invloed is.

Eén ding stond bij mij vast, en wel dit, dat ik Elsje nooit voor goed zou verlaten. En zooals het den mensch meer overkomt in weifelachtige houding, ik wachtte uitkomst van het noodlot. Als het lot mij dreigde van haar weg te scheuren, dan zou ik weerstand bieden en bij haar blijven, ten koste van wat ook. Als mij overkwam, wat elk in diplomatieken werkkring te wachten staat, plotselinge verplaatsing naar een ander land, dan zou ik het oogenblik gekomen achten om mij geheel en voor goed te bevrijden. Ik weet, ook deze houding was een zwakheid, maar wie niet helder ziet moet zwak blijven en het baat hem niet of hij sterkte voorwendt en handelt alsof hij wèl onderscheiden kan» En door onze menschelijke neiging om het eigen gedrag goed te praten troostte ik mij met de overweging dat mijn kinderen nog te jong waren en mijn leiding nog te zeer behoefden.

Dikwijls bad ik ook in mijn droomen en smeekte