is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en de onechte geestdrift er zich in bandelooze stroomen over hebben uitgestort. Zoodat men schroomt een woord te gebruiken, waardoor het ware wonder wordt aangeduid, omdat alle woorden beduimeld zijn en bezoedeld door een afschuwelijk misbruik.

Het ware wonder is zoo groot dat de oorspronkelijke mensch die het gevonden heeft, geen oogenblik zou aarzelen, om als hij de macht had, alle huiselijk geluk en huiselijke vrede onder de groote mensch-kudde te verstoren, zoolang die maar berust op een conventioneele nabootsing, een jammerlijk surrogaat der waarachtige heerlijkheid. Ik heb geleefd in wat aller wereld een gelukkige huwelijks-staat scheen, ik heb de vreeselijke smarten doorstaan van gewelddadige verscheuring der vastgegroeide gehechtheids- en genegenheidsbanden — maar hoe nietig is dat alles, hoe treurig dat schijngeluk, hoe onbeteekenend die smarten, bij het machtige en geweldige wat gewonnen werd, de volle teederheid, de echte vertrouwelijkheid der waarachtige huwelijksliefde, de volkomen samensmelting van twee cellen in het groote lichaam der menschheid.

Ik heb goeden grond te meenen dat de meeste, o verreweg de meeste huwelijken minderwaardig zijn en valscher dan mijn eigen valsche huwelijk. En ook dat in deze zaak den meesten, o verreweg den meesten menschen de oorspronkelijke vatbaarheid voor het ware