is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer enkele uitzonderings-naturen straffeloos kan worden gebraveerd. Hij wijzigt niet, maar neigt naar het oorspronkelijke, en maakt dus de gansche kudde meer tot wijziging geschikt, terwijl hij de altijd gevaarlijke neiging der oorspronkelijken om los te breken mist, en de hooge, onmisbare deugd om het verband als heilig te ontzien en te bewaren, bij de kudde in stand houdt. Hoe meer de groeps-ideeën afwijken van de oer ideeën van het mensch-wezen, des te zeldzamer wordt het type «gentleman» in de groep. En zoo is de klacht van mijn kleinen broeder Shaw verklaarbaar dat de echte Engelsche gentleman uitgestorven is, daar in de gansche ontzachlijke kudde der volken met WestEuropeesche of Angelsaksische beschaving, meeningen gangbaar zijn, die elk oorspronkelijke onmiddelijk als strijdig met het wezen der menschheid, als vijandig aan Christus erkent. Het woord «onchristelijk» wordt daarop met juiste consequentie toegepast. Onchristelijk heet het zich verrijken ten koste van anderen, het zich op slinksche wijze verrijken, het zich onbeperkt verrijken. Deze dingen waren in vele groepen van ouder tijd niet geoorloofd. Maar de groote kudde der zich christelijk noemende volken neemt deze zoo onmiskenbaar onchristelijke handelingen op onder de geoorloofde, zelfs eervolle en algemeen toegepaste. En dat wel in den allerergsten vorm. Het behoort tot