is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heurt Aibel Gel .... hm hm .... Aibel Willems nait mank, want zoonent is d'r moar ain heurt".

„Best Willems, nou 't is mie geern goud, moar ik dochte, 't is hier zoo'n riekdom en zoo'n pronkstuk van 'n ploats, dat te "

„Joa, dat zeg ie goud Kwast, 'n mooi spul is 't".

„En het blinkt altemoal ook zoo mooi!"

„Joa doar heb ie wel verstand van, bin ie gain var ver west ?"

„As Willems d'r niks op tegen het, den wol 'k wel 'n zetje bie joe op bank zitten, stoan wil nait best meer veur mie".

„Nou joa! Tou den moar öl-man. Hou óld bin ie?"

„Ik bin eerguster in mien twee-en-zeuventigste komen. Joa Willems, varver bin 'k west mien haile leven en nou kon 'k nait meer".

„Hou voldut joe 't hier?"

„Best, hail best, moar dat wis 'k ook van te veuren wel, ik har aaltied zegt tegen mien zuster: „varver blief 'k zoolaank as 't ken in Glênz, moar den wil wie doar hên te wonen".

„Joen zuster? bin ie nooit trauwt west en hou was dat zoo?"

„Joa Willems, doar huif ik nait veul over proaten, kiek ais hier, as ik allennig hoezen van boeten varft har, den was ik lichtschain wèl trauwt, moar ik heb ze ook van binnen varft en doarom bin ik nait trauwt, begriep ie dat ?"

„Joa, aal zoowat; dus ie binnen ainliek op trauwen tegen ?"

„Hou 'k doar veur 'n aander over denk, och dat wait 'k zoo net nait, dat mout elk zulf waiten; veur mie en mien zuster leek mie 't beter zoo tou. Moar dat zoo'n man as ie nog nait trauwt binnen, dat dut mie wel zoo nei, mien laive wat zei dit kostelke spul loater? Doar