is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nait zoo hail geern lieden en nou bin ik ja wel net zoo wies rait hora".

,'t Is net of ie mie baide zoo geern slieten willen".

„Foi lekje, hou duurst dat zeggen? Moeke en ik willen geern gerust wezen, da's doe nait allennig achterblifst.

Kiek en dat mooie spul van Aibel is hier dicht bie, den kennen wie 'n kander aalgedurig zain".

„En hai is zoo wraid veur 't volk".

„Nou den is 't mooi veur die, om heur beter te behandelen, doe bist zoo'n goud wichtje. Moar kiek ais lekje, as doe in spaigel kikst, den kenst zulf wel zain dast moar lelk bist, nou en as d'r nou 'n arme kerel om die kwam, den was dat om dien geld, moar doar dut Aibel 't nait om, want dei het zulf genog, dei het zin aan die zulf".

„Ikke nait aan hom, ik wil joe en Moeke aalles altied noar 't zin doun, moar nou wol 'k laiver dat 'k dood was".

„Hou laank is 't nou leden, dat "k hier mit Kwast op bank zat? Altied 'n week of zes, zeuven. Wat is d'r wat gebeurd sunt dei tied.

Aibel Geldzak zei trauwen mit Ga... . och nee stil den doch doar in mien kop, doar kon ja niks van Wat kreeg ik guster 'n steek in mien hart, dou 'k h. urde dat Gartje trauwen zei mit Mans Mulder, wat verbeeldt zoo'n koale snoeshoan zuk wel, dat dei om Gartje komen dus, t ken best wezen, as ik dei ais tegen kom. dat 'k kwezzie mit hom zuik. Moar bist nou nait wies Aibel? Wat ken die Gartje langer schelen, doe wost heur ja doch nait hebben, 'k Wol heur veul te geern hebben, as 't moar kent har, moar dat nou dei Mans heur hebben zei, dat bin k hom lang nait gunt. Moar Gartje! hou is dat den wel van heur! Ken dei Aibel vergeten ? Zoo'n man as Aibel, zoo'n man as ik ? Och Aibel-jong, troost die moar, zai was die lang nait weerd heur. Mos zai die vergeten ? en

2