is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moar 't is zoo'n slag veur hom, dat hai gain jongtje kregen het".

.Dat ken lekje doch nait helpen. Zee ze d'r den wat over ?"

„Rondoet nait, moar ze zee tegen mie: „Moeke, wil ie wel aaltied zeggen, dat 't lutje zoo bot op Aibel liekt en

gain spier op mie?"

Dat was verleden week en dou zee ze ook: „Moeke, 'k har d'r zoo geern 'n Dientje van hebben willen, moar wie hebben nait aans docht as dat 't 'n jongtje wezen zol en dou wis Aibel op 't roadhoes nait aans as Kasper en dou het he d'r moar 'n Kasperinoa van moakt". Nou doar leuf 'k niks van, dat 't zoo tougoan is, en van middag zee ze tegen mie: „Moeke, Aibel mainde, dat ik in sloap was en dou kwam he in koamer en gong hail zötjes noar waig en keek d'r 'n haile zet in en dou zee he in zuk zulf: „Joa heur, dat is den doch 'n geluk bie zoo'n groot ongeluk, 't liekt sprekend op Aibel zulf" en dou gong he

op toonen weer vot".

„Nou och, dat zei veur Aibel wel wennen, dat went wel, dat went wel, dou d'r moar ais denk om, hou wies

dat hai d'r mit wordt".

„Nou 't is te hopen, ook om ons lekje".

„Dat komt terecht en loat wie nou eerst moar dankboar wezen dat 't altemoal zoo best is".

„Van oavend wol Kwast zien zuster d'r even kieken en den wol ze weerom hier even aankomen. O, doar komt ze al aan".

„G'n oavend mit 'n kander". ^

„Dag Trientje, goat zitten, ja bin ie op ploats west?" „Joa, en wat 'n alderlaist wichtje het lekje. Willems vruig mie vot op wel dat 't leek, nou 't is sprekend hom zulf en dat zee 'k ook en dat bolde hom. Nou 't is gain wonder, 'n mooi potje is 't heurt! Boaker vertelde mie,