is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Kloas. En nou mit dien geliep deur oet, vot, goa doe moar noar Moeke."

„Voader, zai wol joe vroagen of ze mörn ook mit mog noar 't maart."

^Nee-ee zai gait nait mit noar 't maart, doe gaist mit."

„Zai wol joe ook vroagen, woarom dat ik aaltied mit joe in seeswoagen d'r op oet gong, zai wol ook zoo geern. Den wol ze joe ook vroagen of Moeke den ook mit goDg en den mit koetsewoagen."

„Nee-ee gain meroakels, ik ken nait mit zoo'n woagen vol volk d'r op oet."

„Dag lekje."

„Dag Voader, dag Moeke.'-

„Wie harren 't net over joe."

„Zoo? Woarover ?"

„Nou het stait ons niks aan, dat Aibel zoo is tegen Dientje, dat is zoo'n aalderlaist wichtje, zai dut aalles en wil aalles en veur 'n aander het ze aalles over en Aibel is 't te veul dat hai over heur proat. Nooit gait ze ais mit hom hier of doar hên, aaltied is hai mit Kaspenne, t is net of dat zien kind allennig is. Joa lekje, doe huifst doar nou nait om schraiwen, moar oakelk is 't."

„Och Moeke, ik heb d'r zoo'n last van. Gain woord zegt he zuuver tegen Dientje en guster was d r n vremde peerdekoopman bie ons en dei vruig: »heb ie moar ain kind Willems?" en wat zee Aibel? „joa-e-e. '

„Zoo, allennig moar ain dochter ?"

„Nee-e-e wie hebben nog 'n dochter."

Nou en dat heurden Dientje en ik baide, dei stumper keek mie aan en dou vloog ze mie om hals en was zóó vol, ze kon niks meer zeggen as „Moeke, Moeke!"

„Dat is vreeseik, nee mien wicht, wie waiten wel dat doe 't nait helpen kenst, moar ons dunkt, Kasperine leert